Category Archives: FB Live

FB Live – 16/7/2561

จิตโล่งโปร่งสบาย. กายรู้กาย. ดีดความคิดจร

จิตโล่งโปร่งสบาย. กายรู้กาย. ดีดความคิดจร

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018

FB Live – 11/7/2561

โค้ชกันวันละคำ
โค้ชล่องหน
Invisible Coach

โค้ช

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018

FB Live – 09/7/2561

วันจันทร์ เรื่องกัลยาณมิตรธรรม 7
เหมาะกับ ผู้บริหารมาก
ผู้บริหาร ต้องเป็น กัลยาณมิตร
ลูกน้อง ก็เช่นกัน. อย่ากลัวนาย

วันจันทร์ เรื่องกัลยาณมิตรธรรม 7เหมาะกับ ผู้บริหารมากผู้บริหาร ต้องเป็น กัลยาณมิตรลูกน้อง ก็เช่นกัน. อย่ากลัวนาย

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

ต่อวันจันทร์ กัลยาณมิตรธรรม ๗

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

กัลยาณมิตรธรรม ๗

โพสต์โดย Woraphat Phucharoen เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

FB Live – 06/7/2561

วันศุกร์ ปุจฉา วิสัชนา

วันศุกร์ ปุจฉา วิสัชนา

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

FB Live – 04/7/2561

โค้ชกันวันละคำ
การจัดระเบียบอารมณ์
Emotional Regulations

โค้ชกันวันละคำ 4/7/61

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2018

FB Live – 27/6/2561

โค้ชกันวันละคำ
ความเข้าอกเข้าใจ
Empathy

โค้ชกันวันละคำ

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018

FB Live – 22/6/2561

วันศุกร์ลั่นลัา หัวข้อวันนี้ ฟา คืออะไร

วันศุกร์ลั่นลัา หัวข้อวันนี้ ฟา คืออะไร

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018

FB Live – 20/6/2561

วันพุธ โค้ชกันวันละคำ
พลังแห่งความไว้วางใจ
Power of trust

วันพุธ โค้ชกันวันละคำ Power of trust

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

กัลยาณมิตร 7 ประกอบด้วย
1. ปิโย คือ ความน่ารัก หมายถึง มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจและสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง
2. ครุ คือ น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสำคัญ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นที่พึ่งได้
3. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หมายถึง มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอและเป็นที่น่ายกยกเอาแบบอย่าง
4. วตฺตา คือ รู้จักพูดให้ได้ผล หมายถึง รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรทำอะไร คอยให้คำแนะนำตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดี
5. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคำ หมายถึง พร้อมรับฟังคำปรึกษาซักถาม อดทนต่อคำล่วงเกิน คำตักเตือนและอดทนฟังได้ไม่เสียอารมณ์
6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ำลึกได้ หมายถึง กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่าย
7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนำในอฐาน หมายถึง ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล

อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

FB Live – 18/6/2561

วันจันทร์ฝนตกเย็นดี

วันจันทร์ฝนตกเย็นดี

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ 18 มิถุนายน 2018

 

FB Live – 13/6/2561

โค้ชกันวันละคำ กับอ.เทอดทูน
การฟังเชิงรุกเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณ
Active listening for Soul Reflection

โค้ชกันวันละคำ กับอ.เทอดทูนActive listening

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ 13 มิถุนายน 2018